Γ’  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΣΕΙΣΜΟ

 

1 Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές θα οδηγηθούν στο χώρο συνάντησης.
2 Ο δάσκαλος της τάξης θα εγκαταλείψει τελευταίος την αίθουσα διδασκαλίας  και θα φροντίσει να απομονώσει πιθανή εστία πυρκαγιάς.
3 Υπεύθυνος και βοηθός «Πρώτων Βοηθειών»  Η παροχή Πρώτων Βοηθειών θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς κ. ………………………… και από κ. ………………………………. οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη του κινητού φαρμακείου.
4 Υπεύθυνος Διάσωσης όσων κινδυνεύουν  Ο έλεγχος για την ύπαρξη τραυματιών και η μεταφορά όσων από αυτούς κινδυνεύουν άμεσα θα γίνει από τον κ. …………………….. στο χώρο συνάντησης με την  βοήθεια εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής.  
5 Υπεύθυνος Πυρόσβεσης  Μετά την εκκένωση του διδακτηρίου  ο κ. …… …………………………….. θα ελέγξει την απομόνωση των δικτύων ύδρευσης φωτισμού και κεντρικής θέρμανσης στα σημεία των γενικών πινάκων την παροχής τους  
6 Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών  Ο Δ/ντης θα ειδοποιήσει αν οι συνθήκες το επιτρέπουν ή θα συνοδεύσει τον ή τους τραυματίες στο νοσοκομείο.
7  Υπεύθυνος για τη παροχή μέριμνας και φροντίδας των μαθητών.  Όσο οι μαθητές θα βρίσκονται μετά την έξοδο τους στο χώρο συνάντησης θα γίνεται προσπάθεια αποφυγής του πανικού και διατήρηση της ψυχραιμίας των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς …. ……………………………………………………………………………….. εφ’ όσον βρίσκονται στο χώρο αυτό και παραδίδουν τους μαθητές με ονομαστική καταγραφή χρησιμοποιώντας τις καταστάσεις οι οποίες θα υπάρχουν για αυτό το σκοπό.  
8 Η παράδοση των μαθητών στους γονείς  θα γίνεται μόνο στο χώρο συνάντησης.
9 Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή .
10 Το Αρχείο του Σχολείου θα γίνει προσπάθεια να απομακρυνθεί και να προστατευτεί από την καταστροφή από τον κ. …………………. ……………….. μετά την λήξη και την τακτοποίηση των μαθητών στο χώρο συνάντησης.
11 Η μετακίνηση των μικρών μαθητών εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους για την παραλαβή τους θα γίνει με ευθύνη του δασκάλου της κάθε τάξης.
12 Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταίο εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του σχολείου.  
13 Ο Διευθυντής θα ειδοποιήσει τις Προϊστάμενες Αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.  
14 Αντίγραφο του παρόντος σχεδίου ετοιμότητας να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο κάθε αίθουσας διδασκαλίας και στο γραφείο διδασκόντων.  
15 Την γενική επίβλεψη της υλοποίησης του Σχεδίου Ετοιμότητας έχει ο εκάστοτε Διευθυντής του Σχολείου συνεπικουρούμενος από όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα από εκείνους που έχουν αναλάβει εξειδικευμένα καθήκοντα.  
16 Εξυπακούεται ότι αν κάποιος συνάδελφος μετατεθεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε μορφή άδειας, ο αντικαταστάτης του αναλαμβάνει αυτοδίκαια τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που ρητά αναφέρονται παραπάνω.