Είδη  Πυροσβεστήρων     

Είδη Εικόνα Τρόπος χρήσης  Είδη  φωτιάς
HALON   Ελευθερώστε τη περόνη ασφάλειας  &  πιέστε τη χειρολαβή  προς  τα κάτω  κατευθύνοντας ταυτόχρονα  το ακροφύσιο προς  τη βάση της  φωτιάς. Στερεών καυσίμων

Υγρών καυσίμων

Αερίων καυσίμων

Παρουσία Ηλεκτρικού ρεύματος

CO2   Πλησιάστε  τον πυροσβεστήρα  στη φωτιά.  Ξετυλίξτε  το σωλήνα  εκτόξευσης  και σκοπεύστε τη φωτιά.

Ανοίξτε  τη φιάλη στρέφοντας  τη στρόφιγγα τελείως αριστερά.

Υγρών καυσίμων

Αερίων καυσίμων

Παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ξηράς Κόνεως   Αφαιρέστε την ασφάλεια.  Κτυπάτε δυνατά το πώμα  και  κατευθύνετε  την  εκτοξευμένη  σκόνη  στη  βάση  της  φωτιάς. Στερεών καυσίμων

Υγρών καυσίμων

Αερίων καυσίμων

Καιωμένων μετάλλων

Παρουσία Ηλεκτρικού ρεύματος

Νερό   Εκτόξευση του νερού στη  βάση της φωτιάς. Ύπαιθρο

Στερεά  υλικά

(όχι παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος)