Αντιμετώπιση  Πυρκαγιάς  στο σχολείο     

Κίνηση Παρατηρήσεις
1 Ειδοποίηση της πυροσβεστικής  υπηρεσίας.   199
2  Συγκρότηση ομάδας  αντιμετώπισης   πυρκαγιάς. Τα άτομα της  ομάδας  θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και να  την  αποτελούν  όλοι  οι  δάσκαλοι του σχολείου, να έχουν  έχουν  γνώση  λειτουργίας  των  πυροσβεστήρων.
3  Κατόπιν  εντολής  όλων των δασκάλων τα παιδιά θα πρέπει να κατευθυνθούν σε χώρο ο οποίος  δεν απειλείται  από την  πυρκαγιά.  Π.χ.: Προαύλιο  σχολείου.
4  Περιορισμός πυρκαγιάς. Εάν η πυρκαγιά  εξελίσσεται  σε μία  αίθουσα  διδασκαλίας ή σε μια άλλη  αίθουσα/δωμάτιο του  σχολείου, θα πρέπει να περιορίσουμε  τη πυρκαγιά, πχ:  κλείνοντας την πόρτα.

5  Διακοπή παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος  της περιοχής των αιθουσών ή  ολικής. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να γνωρίζουν  τους πίνακες που  παρέχουν  ηλεκτρικό  ρεύμα   προς το σχολείο  και  προς  όλες  τις  αίθουσες.
6 Απομάκρυνση  από το χώρο πυρκαγιάς  και των  γειτονικών αιθουσών  εύφλεκτων  αντικειμένων  και  υλικών. (χαρτιά, θρανία, χρώματα, στρώματα, βιβλία, ...)
7 Να μην χρησιμοποιείται  νερό  πριν  γίνει  απομόνωση του ηλεκτρικού  ρεύματος. Για την  αποφυγή  ηλεκτροπληξίας.

8 Να  ειδοποιήσετε  αμέσως   την  πυροσβεστική  υπηρεσία  στο  τηλέφωνο 199. 199