Δημοτικό Σχολείο 4ο Ιλίου                                                     Σχολικό έτος: 2007-08

Ώρες  Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α  -  Β

Γ  -  Δ

Ε  -  ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ  (2ωρα) 128 128 128
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 32 32 -
ΙΣΤΟΡΙΑ - 64 64
ΦΥΣΙΚΑ - - 128
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - 32
ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. 128 128 -
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 128 128 128
ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ - - 32
ΑΓΓΛΙΚΑ - - 96
ΣΥΝΟΛΑ 416 544 672