Βοηθήματα - Ευρώ

 

 

 

Ευρώ Euro 

 

Κέρματα

1  Ευρώ 2  Ευρώ 50 Λεπτά 20 Λεπτά 10 Λεπτά 5  Λεπτά 2  Λεπτά 1  Λεπτά

 

 

Άλλες  Ιστοσελίδες στο Internet

 

 www.euro-hellas.gr

 www.ote.gr/oteweb/euroweb/greek/index.gr

 www.euro.ecb.int/el.html

 www.bankofgreece.gr/euro

 www.euroinfo.gr

 

Ισοτιμία : 1 Ευρώ  = 340,750  δραχμές

Στρογγυλοποιήσεις κέρματα

Στρογγυλοποιήσεις  χαρτονομίσματα

 

 

Χαρτονομίσματα

5 Ευρώ 10  Ευρώ 20  Ευρώ 50 Ευρώ 100 Ευρώ 200 Ευρώ 500 Ευρώ

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα μας ...