Μετατροπή  από  Ευρώ  σε  δραχμές και  αντίστροφα

 

   Δρχ.

Ευρώ