8ο τεύχος της εφημερίδας ¨Μαζί...¨

Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον και οικονομία

Όρος - προϋποθέσεις


Η πράσινη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει αυτό να τονισθεί ιδιαίτερα, πως δηλαδή η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στις ήπιες μορφές ενέργειας και κατά δεύτερο στην οικονομική ανάπτυξη.
Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί τη νέα πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση, στην οποία το περιβάλλον δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα, αλλά τον πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Στηρίζεται επίσης στην πράσινη παιδεία, που προϋποθέτει περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ
Α) Διαχείρισης, προστασίας και καθαρισμού του φυσικού περιβάλλοντος
Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Εκπομπές αερίων αποβλήτων βιομηχανίας. Συλλογή, αστικών και νοσοκομειακών στερεών αποβλήτων. Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων Ανακύκλωση απορριμμάτων και προϊόντων. Κατασκευή, διαχείριση και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής. Καύση στερεών απορριμμάτων. Εργοστάσια Λιπασματοποίησης οργανικών απορριμμάτων. Καθαρισμός παλαιών θέσεων ταφής βιομηχανικών αποβλήτων. Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών αποβλήτων. Βιολογικοί καθαρισμοί βιομηχανικών αποβλήτων. Υποθαλάσσιοι αγωγοί διάθεσης λυμάτων. Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Προστασία υπόγειων υδροφορέων από ρύπανση. Διαχείριση υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων
Β) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολικά πάρκα. Φωτοβολταϊκά πάρκα. Ηλιοθερμικά συστήματα. Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα. Πάρκα Βιομάζας -Βιοαερίου. Γεωθερμία.

Ποιοτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ανάδειξη των πραγματικών πλεονεκτημάτων της χώρας, δηλαδή της πανέμορφης φύσης της, του ανθρώπινου δυναμικού της, του πολιτιστικού της κεφαλαίου και της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτών συντελεί στη δημιουργία εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας).

Προστασία του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα, με αναβάθμιση της ποιότητας και τυποποίησης των ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με έμφαση σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και επένδυση στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Μεταφορές και επικοινωνίες
Αναβαθμισμένες μεταφορικές και ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, καθώς και τηλεπικοινωνίες.
Εκπαίδευση και Έρευνα
Να δοθούν χρήματα στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε αυτές τις κρίσιμες οικονομικά-πολιτικά περιόδους οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο, "ο αδύναμος κρίκος'' της κοινωνίας είναι οι γυναίκες. Γυναίκες με πολλαπλούς ρόλους, με πολλά και έντονα προβλήματα: στην οικογένεια και την κοινωνία αντιμετωπίζουν ακόμη χαμηλότερα εισοδήματα, αναζητούν θέσεις εργασίας, πλήττονται από την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διέξοδος για τις γυναίκες με νέους προσανατολισμούς:
με αυτοαπασχόληση ή συνεταιρισμούς, με ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα ανώτατα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα (ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ
Η πράσινη ανάπτυξη θα αποφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας
(πηγή: Greenpeace)
Η πράσινη απασχόληση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς εργασίας. Εκτιμάται ότι μόνο στους κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα (440.000 στα αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα εκατομμύριο στα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα). Οι τάσεις μάλιστα στους τομείς αυτούς είναι εντόνως αυξητικές.

Η πράσινη απασχόληση θα αρχίσει να καταλαμβάνει ολοένα αυξανόμενο μερίδιο και σε άλλους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Στη βιομηχανία για παράδειγμα, η προώθηση καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και ο σχεδιασμός φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων θα απαιτήσουν εξειδικευμένο προσωπικό.
Είτε λοιπόν θα υπάρξει εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, είτε η πρόσληψη νέου προσωπικού θα γίνει με προαπαιτούμενα τα νέα προσόντα και τη νέα τεχνογνωσία. Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Από το νέο ενεργειακό σχεδιασμό θα εξοικονομηθεί ενέργεια, την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανανεώσιμες πηγές, προβλέπεται ότι το 2020 το 18% της ενέργειας να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι πράσινες αγορές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, εξοικονόμησης και διαχείρισης νερού και πράσινων μεταφορών εκτιμάται ότι έχουν σήμερα κύκλο εργασιών περί το 1 τρις. ευρώ και θα αγγίξουν τα, 2 τρις. ευρώ έως το 2020.
(Greenpeace).

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η Γαλλία είναι μάλλον η πλέον ανεπτυγμένη χώρα από αυτή την άποψη, χάρη στο πρόσφατο «σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας.
Αιολικά πάρκα -χερσαία και θαλάσσια- λειτουργούν εδώ και πάνω από 10 χρόνια στη Βόρεια Ευρώπη (Δανία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία).
Η Σουηδία επίσης, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί μόνο το 3% της ηλεκτρικής της ενέργειας (ίσως και λιγότερο) παράγεται από ορυκτά καύσιμα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κάρβουνο. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό, 47%, παράγεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μια μερίδα πολιτών ισχυρίζονται ότι στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης έχουν συντελεστεί τα μεγαλύτερα οικολογικά εγκλήματα, τα οποία σχεδόν πάντα συνοδεύονται από την υποβάθμιση της ζωή των ανθρώπων και την παράλληλη αύξηση των υπερκερδών των πλουσίων.
Ο ήλιος, η γη, ο αέρας, τα φυτά, οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια μετατρέπονται σε τεράστιες βιομηχανίες άντλησης ενέργειας με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση του κέρδους μεγάλων κατασκευαστικών και ενεργειακών ομάδων που για να κερδίσουν χρήματα είναι έτοιμοι να μην αφήσουν ούτε μια γωνιά του πλανήτη ανεκμετάλλευτη. Τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις παύουν να υπάρχουν και μετατρέπονται σε φωτοβολταϊκά πάρκα είτε σε εκτάσεις καλλιέργειας ειδικών φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Δίπλα στις λίμνες και τα ποτάμια ξεφυτρώνουν γιγαντιαία υδροηλεκτρικά εργοστάσια, οι κορφές των βουνών κατακλύζονται από ατελείωτους τσιμεντένιους ογκόλιθους που συνιστούν τα αιολικά πάρκα. Με μια δήθεν, φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη επιχειρούν κάποιοι να εξουδετερώσουν τις όποιες αναταράξεις που εμφανίζονται στην κοινωνία και προσπαθούν να αποσπάσουν την κοινωνική συναίνεση.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ


Το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό προϋπόθεση για τη ζωή μας και την ανάπτυξη της χώρας .
Η πράσινη ανάπτυξη είναι το μέλλον αρκεί να έχει στ’ αλήθεια στο κέντρο της τον άνθρωπο και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Τότε μόνο θα συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Βασιλοπούλου Ολίνα – ΣΤ1
Μεϊντή Γιάννη – ΣΤ1
Κονιζάρης Λοΐζος – ΣΤ1
Φουρθιώτης Φώτιος – ΣΤ1

Επιστροφή στο μενού του 7ου τεύχους της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας ...

Γρήγορο ΜΕΝΟΥ

Αρχική
Το σχολείο μας
Σχολικό Έτος
Σύλλογος γονέων
Η εφημερίδα μας
Έγγραφα
Πιστοποίηση
Υλικό
Εργασίες
Ειδήσεις
Βήμα εκπαιδευτικού
Συνδέσεις
Χάρτης