Ειρήνη

 

 

   

ΧΡΗΣΗ   Η/Υ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γονιών και παιδιών βρίσκεται ένα σχετικά νέο θαύμα της τεχνολο­γίας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ο θαυμαστός κόσμος της ταχύτητας και των χρω­μάτων προκαλεί το ενδιαφέρον ακόμη και των μικρών παιδιών.

Στην εκπαίδευση είναι πια αρκετά συνηθισμένος και στα πε­ρισσότερα ιδιωτικά, αλλά και σε δημόσια σχολεία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα.

Στατιστικές μελέτες, μάλιστα, αναφέρουν ότι μεγάλος αριθμός σπιτιών των μεγά­λων ελληνικών πόλεων διαθέτουν ηλεκτρο­νικό υπολογιστή, ο οποίος στις περισσότε­ρες περιπτώσεις αγοράστηκε για χάρη των παιδιών που το ζητούσαν  επίμονα.

Πολλοί γονείς, λοιπόν, αναρωτιούνται αν πρέπει να έρχεται το παιδί σε επαφή με τον υπολο­γιστή και σε ποια ηλικία. Άλλοι υποστηρί­ζουν ότι είναι αδύνατον να υπάρχει στο σπίτι υπολογιστής και το παιδί να μην ασχο­ληθεί με αυτόν. Ίσως δεν έχουν άδικο σε αυτό. Όπως όλα τα αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι και ο υπολογιστής μπο­ρεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο μάθησης, αρκεί να γνωρίζουμε πώς να τον χρησιμοποιούμε.

Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Το παιδί προσαρμόζεται στη γλώσσα του υπολογιστή ώστε να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του τελικά. Όταν γίνεται συνετή χρήση του υπολογιστή, ούτε o δάσκαλος υποκαθίσταται ούτε τα παιδιά αλλο­τριώνονται με προκαθορισμένες γνώσεις. Αντιθέτως, βοηθά στη συνολική ανάπτυξη του μαθητή.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς - κανόνες

1. Να γνωρίζουν ότι ο υπολογιστής είναι μια πολύ χρή­σιμη πηγή γνώσης, αρκεί να υπάρχει μέτρο ως προς τη χρήση του σε κάθε ηλικία. Να προτιμούν να περνά το παιδί τους τον ελεύθερο χρόνο του με συνομήλικα παιδιά.

2. Να  επιλέγουν κατάλληλα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να εξαντλήσει όλες τις απορίες του.

3. Να προτρέπουν τα παιδιά να συνεργάζονται ανά δύο ή ανά ομάδες στον υπολογιστή.

4. Να γνωρίζουν ότι η υπερβολική χρήση του ηλεκ­τρονικού υπολογιστή από το παιδί μπορεί να κατα­στήσει ακατανόητο τον όγκο των μηνυμάτων, να προκα­λέσει αυξημένο άγχος, τάση απομόνωσης, πα­θητικότητα κ,λπ.

5. Ποτέ δεν αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους (αρκετή ώρα) μπροστά στον υπολογιστή

6. Τέλος, να έχουν κατά νου ότι για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει και το Ίντερνετ, που αποτελεί πλέον αναπόσπα­στο κομμάτι της ελληνικής οικογένειας.  Προσοχή στα προγράμματα με ακατάλληλα μηνύματα.

Προσοχή στη χρήση του  Ίντερνετ !!  Ποτέ δεν αφήνουμε – ειδικά τα μικρότερα παιδιά- να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Η περιήγηση στο Ίντερνετ να γίνεται πάντα με γνώση και παρουσία των γονιών. Υπάρχουν τρόποι (κλείδωμα με κωδικούς) ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορούμε να απευθυνθούμε στους κατάλληλους ειδικούς (τεχνικούς) που θα μας προμηθεύσουν ειδικά προγράμματα που ασφαλίζουν την είσοδο στο Ίντερνετ.

Δημήτρης Παππάς – Τσέλιος Χαράλαμπος – Ε2